Технически данни за вестници

24 часа, България Днес, Български фермер

168 часа, Всичко за семейството, Хоби фермер, ТВ гид, Здраве без лекарства

Печатно поле:

254 мм широчина, 394 мм височина

250 мм широчина, 370 мм височина

Колони:

1- 40 мм

2- 83 мм

3- 126 мм

4 - 168 мм

5- 211 мм

6- 254 мм

1- 39 мм

2- 81 мм

3- 123 мм

4- 166 мм

5- 208 мм

6- 250 мм

фолио - 13 (5122 кмм) 535 мм

фолио=520 мм х 370 мм

Печат:

Ролен офсет

Линеатура:

40 l/cm (100 lpi)

Растерна
точка:

Elliptical P

Стохастичен растер

Експонация:

CTP, 1270 dpi, позитив, Overprint Black включен в RIP-а,
PostScript Level 3, без пасери и crop marks

CTP, 1270 dpi, негатив, Overprint Black включен в RIP-а,
PostScript Level 3, без пасери и crop marks

Нива:

95% black, 8% white

Стохастичен растер

Dot Gain

22%

30%

Натрупване
на мастила:

Да не надвишава 240%

Цветове:

Process CMYК. Черен цвят върху цветна подложка да бъде OVERPRINT BLACK. Да не се използва “PostScript Color Management” опцията при запис в EPS от Adobe Photoshop. За реклами с допълнителен цвят, процентите да се опишат при по­да­ва­нето.

Текст и
шрифтове:

Минимални 7 пункта. При текстове под 12 пункта върху фон или с линия около буквите, не е пре­поръ­чи­тел­но използване на серифни шрифтове (например Times New Roman). Черен текст да бъде само в Black канала, а не цветоотделен. Всички използвани шрифтове да са кон­вер­ти­рани в криви или да се съдържат във файла. Да не се растеризира текст под 12 пункта.

Щрих:

Максимум 600 dpi.

Полутон:

150 - 210 dpi. Стойности под 150 dpi не гарантират качествен печат на рекламата. Необходимо е писмено потвърждение от клиента.

Готови карета:

CDR файл

EPS файл

PDF файл

CD, DVD, e-mail (до 2 Mb), ftp (подробности в рекламните офиси).

Шрифтовете да бъдат конвертирани в криви. Всички цветове да са в CMYK. Импортираните сним­ки и знаци (ако са EPS) да са за­ре­де­ни ка­то EPS Placeable. Да не се „тифецва“ образ в CorelDraw.

ASCII, без Bleed Area. Ако рекламата е с бяло пространство около нея и без рамка, това да бъде ука­за­но при подаването, в противен случай карето се „изрязва“ до размера на видимото съдържание. Да не се използва опция „Subset“ за шрифтовете.

Резолюция 1270 dpi. Компресия на снимките JPEG Maximum Quality. Ком­п­ре­сия на щриховите елементи (bitmap) ZIP/LZW. Ако рекламата е с бяло пространство около нея и без рамка, това да бъде ука­за­но при подаването, в противен случай карето се „изрязва“ до размера на видимото съдържание.­ Да не се използва опция „Subset“ за шрифтовете. Файловете се конвертират в EPS формат.

Контрол на
цветовете и
съответствие
на файловете:

Рекламите да бъдат подавани заедно с качествена, четлива разпечатка от цветен ла­зе­рен прин­тер или цвет­на про­ба. Ако няма та­ка­ва, не се приемат рекламации относно ка­чес­т­во­то на отпечатване или за грешна визия.

Конвертиране или презапис
на файлове:

При презапис в растеризираща програма като Adobe Photoshop, ця­ло­то съдържание, т.е. текстове, линии и други щрихови елементи се конвертира в растерни точ­ки. Възмож­но е да се получи цве­то­от­де­ля­не във всички цветови канали. За целта да се използва векторна програма, например CorelDraw или Adobe Illustrator.

Срокове за
подаване:

Виж тарифите на изданията. Ако рекламно каре не отговаря на някое от посочените по-горе изис­к­ва­ния и са на­ру­ше­ни сро­ко­ве­те, то се сканира от приложената раз­пе­чат­ка. При такъв случай 168 часа ЕООД и Български фермер ООД не поемат от­го­вор­ност за ка­чес­твото на отпечатаната в из­да­ни­я­та реклама. Всякакви изключения от тези срокове се договарят конкретно за всеки случай.

Дирекция СТИ