Допълнителни условия
за реклами и вложки във всички издания на
договорните партньори на „168 часа” ЕООД

а) При недоразумения вследствие на устно предадени промени, корекции на вида, формата или срока на публикация „168 часа” ЕООД не носи отговорност.

б) Договорните партньори на „168 часа” ЕООД си запазват правото да установят цени за регионални клиенти. Регионални клиенти са физически и юридически лица – директни клиенти, които заявяват реклама в регионално приложение и имат седалище на територията на района на разпространение на същото.

в) Ако в тарифата за реклама на регионалните издания или на други печатни издания на договорните партньори на „168 часа” ЕООД са отбелязани различни цени за реклами, то за приемането на поръчки за реклама за всяко отделно издание или комбинация от издания са в сила специални договори за реклама. При наличие на договор за националните издания в случаите на публикации в регионалния печат се дава отстъпка на база на общата поръчка (договор за националните издания). Използваните в този случаи обеми не се приспадат от обема , договорен за националните издания.

г) „168 часа” ЕООД гарантира отстъпка в полза на рекламодателя, при изпълнение на условията, посочени в действащата тарифа. Отстъпката съответства на действително консумираното количество реклами в рамките на договора. В края на договорния период се прави приключване, при което „168 часа” ЕООД начислява в полза на Рекламодателя, чрез неговия рекламен посредник (възложителя) евентуално дължимите отстъпки за превишението на действително консумираното количество над първоначално заявените обеми, или респективно Рекламодателят връща на „168 часа” ЕООД начислените му в повече от дължимото отстъпки.
Рекламодател е юридическо или физическо лице, което от свое име и за своя сметка, пряко или чрез посредничеството на рекламна агенция или друго лице заявява публикуване на реклама или платени съобщения за предлагани от него стоки или услуги.

д) Ако един рекламодател има няколко договора през различни възложители (рекламни агенции или други посредници), обемната отстъпка се изчислява в полза на рекламодателя на база сумиране на поръчките по отделните договори.

е) Обемната отстъпка по договор важи в рамките на една година, освен ако в договора не е посочен друг период.

ж) Когато възожител е рекламна агенция, то тя ползва обемните отстъпки по клиенти - рекламодатели, като за всеки рекламодател се сключва отделен договор.

Закупената рекламна площ не може да се преотстъпва в полза на друг клиент

з) Допълнителни отстъпки за комбинация - едновременни публикации в две и повече от обслужващите издания се определят и начисляват съгласно тарифите.

и) При приемането на текстовете за обяви „168 часа” ЕООД прилага общоприетите норми на професионализъм, но не отговаря в случаите на заблуда или измама. С подаването на поръчка възложителят се задължава да поеме разходите по евентуалното публикуване на опровержение, основаващо се на действителни твърдения в отпечатаната реклама, като се базира на действащата тарифа за реклама.

й) Претенции за обезщетение при повторна погрешна публикация от страна на възложителя са изключени, в случай че възложителят е имал време да реагира на първоначално допуснатата грешка в публикацията преди повторното й отпечатване. „168 часа” ЕООД си запазва правото да изисква заплащане.

к) При отпечатването на обяви под рубрика „168 часа” ЕООД си запазва правото на избор на шрифт, подредба, рамкиране и пози-циониране.

л) При промяна на тарифите на „168 часа” ЕООД новите цени влизат незабавно в сила и за вече сключени договори.

м) Комисиони се дават само на признатите от „168 часа” ЕООД рекламни агенции в размер, посочен в тарифите. Предварително условие е, поръчката да се подава непосредствено от рекламния агент, както и текстовите, респ. предпечатните материали. Рекламните агенции се задължават да се придържат в офертите, договорите и разплащането си с възложителя към цените на „168 часа” ЕООД. Предоставените от „168 часа” ЕООД на рекламни агенции и други възложители комисиони не могат да се преотстъпват нито изцяло, нито отчасти.

н) В случаите на фалит или на конкордат отпадат предоставените отстъпки. При съдебен иск възложителят се задължава да възстанови получената отстъпка .

о) Възложителят носи отговорността за съдържанието и правната допустимост на представените текстови и илюстративни материали по заявената реклама. Възложителят се задължава да не налага на „168 часа” ЕООД претенции на трети лица. Това се отнася и за претенции, произлизащи от неспазването на закона за авторско право.

п) „168 часа” ЕООД си запазва правото да отказва публикуването на няколко реклами в рамките на една.

р) За всички поръчки за реклама важат Общите и Допълнителни условия на „168 часа” ЕООД. Ако заявката или представените на „168 часа” ЕООД условия на възложителя се различават от Общите или Допълнителни условия на „168 часа” ЕООД, то се приема, че в сила влизат условията на „168 часа” ЕООД, ако възложителят не представи своевременно - след потвърждаване на поръчката, но преди публикуването на първата реклама - писмените си възражения.

с) Първоначалният тираж не е предмет на калкулация при образуването на цената на рекламата. По тази причина технически обусловените изменения в началния тираж не дават правото на претенции за компенсация в основния тираж на изданието.