Общи условия
за реклами и вложки във всички издания на
договорните партньори на „168 часа” ЕООД

1. Под „поръчка за реклама“ в смисъла на настоящите Общи условия се разбира договорът за публикуване на една или повече реклами в някое от изданията на договорните партньори на „168 часа” ЕООД.

2. Ако няма друга договореност рекламите се публикуват в рамките на една година след подписването на договора. Ако е договорено поотделно публикуване на рекламите, то това става в рамките на една година, считано от датата на публикуване на първата реклама, при условие, че първата реклама е публикувана при спазване на срока, упоменат в първото изречение.

3. При наличен сключен договор за реклама възложитeлят има право да изиска публикацията и на допълнителен обем реклами извън договорения в поръчката за реклама обем, като спази договорения срок, респ. срока, упоменат в т. 2.

4. Ако дадена поръчка (договор) за реклама не бъде изпълнена, но не по вина на „168 часа” ЕООД, то „168 часа” ЕООД има право по своя преценка или да намали едностранно размера на договорената отстъпка за целия период на договора до отстъпката, съответстваща на ефективно реализирания обем публикации, или да прекрати договора едностранно с едноседмично предизвестие. „168 часа” ЕООД си запазва правото да предприеме и други правни действия за защита на нейните и на нейните клиенти интереси. Това не се отнася до случаите, при които неизпълнението на договорните задължения е следствие на форсмажорни обстоятелства или е по вина на „168 часа” ЕООД.

5. Поръчки за реклама или вложки, които ще се публикуват само в определени броеве или издания, и на определени места, трябва да се предоставят на „168 часа” ЕООД своевременно, така че да може възложителят да бъде предизвестен при евентуална невъзможност за изпълнение на подадената поръчка за реклама преди крайния срок за приемане на реклами. Обяви под рубрика се публикуват в съответната рубрика, без да е нужно изрично упоменаване в договора.

6. Ако рекламата по външен вид не прилича на реклама поради редакционното си оформление, то тя следва да носи изричното заглавие „платено съобщение“ или „реклама“.

7. „168 часа” ЕООД си запазва правото след обективна и обоснована преценка да отказва публикацията на цели поръчки за реклама и/или вложки, както и отделните публикации на реклами, които като съдържание, произход или техническо оформление противоречат на закони и нормативни актове, или на принципите на договорните партньори на „168 часа” ЕООД. „168 часа” ЕООД може да отказва приемането на реклами и в случай, че има съдебни спорове между „168 часа” ЕООД или договорните й партньори и възложителя или ако възложителят има открити дългове към „168 часа” ЕООД. Това се отнася и за реклами, които са приети от други приемни бюра или рекламни консултанти. Поръчките за вложки са обвързващи за „168 часа” ЕООД единствено при представяне на мостра на вложката. Вложки, които по вид и формат създават у читателя чувството, че са част от вестника или списанието, не се приемат. В тези случаи отказът се съобщава на възложителя незабавно. За наличие на лога и реклами на други фирми се заплаща надбавка по тарифа.

8. Възложителят отговаря за своевременното предоставяне на текста на рекламата и на други необходими материали за рекламата или вложката. „168 часа” ЕООД изисква подмяната на печатни мостри и материали, които очевидно са повредени, респ. неизползваеми. „168 часа” ЕООД гарантира за рекламите обичайното за медиата качество на печат, което е възможно в рамките на предоставените от възложителя материали за печат.

9. Възложителят има право на намаление на цената или компенсиране чрез повторно отпечатване на рекламата в случай на пълно или частично нечетлива, невярно или непълно отпечатана реклама. Намалението на цената съответства на размера на допуснатата грешка. В случай, че „168 часа” ЕООД не спази срока за повторното отпечатване, или рекламата излезе повторно погрешно, то възложителят има право на намаляване на цената или сторниране на поръчката за тази реклама.
При наличието на договор претенции за обезщетение за пропуснати ползи и нанесени щети вследствие на неспазване на поетите отговорности, както и при непозволени действия (това важи и в случаите на телефонни поръчки) са изключени. Претенции за обезщетения за пропуснати ползи и нанесени щети поради невъзможност за изпълнение и закъснение се удовлетворяват в рамките на предвидимата загуба и до размера на дължимата сума за съответната реклама или вложка. Това не важи в случай на предумисъл

10. Пробни разпечатки на заявените реклами се предоставят само, ако те бъдат изрично изискани. Възложителят носи отговорността за верността на предоставените разпечатки. „168 часа” ЕООД извършва всички корекции, ако възложителят ги нанесе в определения за тази цел срок.

11. Ако няма специално зададени размери, то рекламата се отпечатва в приетите за такъв вид реклама размери. Размерът се изчислява на база височината на рекламното каре.

12. Авансовото заплащане на заявените реклами от страна на възложителя за момента е условие за тяхното публикуване. В тези случаи „168 часа” ЕООД си запазва правото да спре по-нататъшното изпълнение на договора до изплащане на дължимите суми, както и да изиска предплащане на следващите реклами. При основателни съмнения в ликвидността на възложителя „168 часа” ЕООД има право по време на действие на договора да постави публикуването на следващи реклами в зависимост от предплащането на съответната сума и от изплащането на дължимите суми, без да се съобразява с предварително договорения срок на плащане.

13. Разходите за изготвянето на репродуктивни образци на рекламата, както и за желани и/или основни промени в първоначално заявената реклама са за сметка на възложителя.

14. Предпечатни материали се връщат само, ако възложителят изрично изиска това. Задължението за съхраняване отпада за „168 часа” ЕООД един месец след изтичане срока на поръчката за реклама.

15. Място на изпълнението е гр. София. Съдебното производство при иск или спор се извършва в гр. София.