Технически данни за вестници

24 часа, България Днес, Български фермер

Печатно поле: 254 мм широчина, 394 мм височина

Колони: 1 - 40 мм, 2 - 83 мм, 3 - 126 мм, 4 - 168 мм, 5 - 211 мм, 6 - 254 мм, фолио - 535 мм

168 часа, Всичко за семейството, Хоби фермер

Печатно поле: 254 мм широчина, 342 мм височина

Колони: 1 - 40 мм, 2 - 83 мм, 3 - 126 мм, 4 - 168 мм, 5 - 211 мм, 6 - 254 мм, фолио - 535 мм

Клуб 100

Печатно поле: 254 мм широчина, 342 мм височина

Колони: 1 - 33 мм, 2 - 70 мм, 3 - 107 мм, 4 - 144 мм, 5 - 180 мм, 6 - 217 мм, 7 - 254 мм, фолио - 535 мм

Натрупване на мастила

Да не надвишава 240%

Цветове

Process CMYК. Черен цвят върху цветна подложка да бъде OVERPRINT BLACK. Да не се използва “PostScript Color Management” опцията при запис в EPS от Adobe Photoshop. За реклами с допълнителен цвят, процентите да се опишат при по­да­ва­нето.

Текст и шрифтове

Минимални 7 пункта. При текстове под 10 пункта върху фон или с линия около буквите, не е пре­поръ­чи­тел­но използване на серифни шрифтове (например Times New Roman). Черен текст да бъде само в Black канала, а не цветоотделен. Всички използвани шрифтове да са кон­вер­ти­рани в криви или да се съдържат във файла. Да не се растеризира текст под 12 пункта.

Разделителна способност на илюстрациите

Щрих - максимум 600 dpi.

Полутон - от 150 до 210 dpi. За стойности под 150 dpi е необходимо писмено потвърждение от клиента.

Готови карета

e-mail - до 2 Mb

ftp - подробности в рекламните офиси.

CDR - Шрифтовете да бъдат конвертирани в криви. Всички цветове да са в CMYK. Импортираните снимки и знаци (ако са EPS) да са заредени като EPS Placeable. Да не се „тифецва“ образ в CorelDraw.

EPS - ASCII, без Bleed Area. Ако рекламата е с бяло пространство около нея и без рамка, това да бъде указано при подаването, в противен случай карето се „изрязва“ до размера на видимото съдържание. Да не се използва опция „Subset“ за шрифтовете.

PDF - Компресия на снимките JPEG Maximum Quality. Компресия на щриховите елементи (bitmap) ZIP/LZW. Ако рекламата е с бяло пространство около нея и без рамка, това да бъде указано при подаването. Да не се използва опция „Subset“ за шрифтовете. Файловете се конвертират в EPS формат.

Контрол на цветовете и съответствие на файловете

Рекламите да бъдат подавани заедно с качествена, четлива разпечатка от цветен лазерен принтер или цветна проба. Ако няма такава, не се приемат рекламации относно качеството на отпечатване или за грешна визия.

Конвертиране или презапис на файлове

При презапис в растеризираща програма като Adobe Photoshop, цялото съдържание, т.е. текстове, линии и други щрихови елементи се конвертира в растерни точки. Възможно е да се получи цветоотделяне във всички цветови канали. За целта да се използва векторна програма, например CorelDraw или Adobe Illustrator.

Срокове за подаване

Виж тарифите на изданията. Всякакви изключения от тези срокове се договарят конкретно за всеки случай.