Рекламни вложки за вестници

Количество

минимално 3 000 броя

Цени

до 20 гр. - 110 лв./1 000 броя. За всеки следващи 10 гр. + 5% надбавка

Надбавки

При влагане във вестници разпространявани по абонамент чрез “Български пощи” и „Доби Прес” допълнително за пощенски разходи:

- тегло до 50 гр. и размер от 90/140/0,5 мм до 300/210/0,5 мм + 0,09 лв./бр.

- тегло до 200 гр. и размери над посочените + 0,15 лв./бр.

Вложка, чието съдържание е под формата на редакционен материал или съдържа подобни публикации +25%.

За чужда реклама във вложката: за една +5 %, за две и повече +10%

За фолиране (опаковане) на вложката с вестника + 0,04 лв./бр.

При необходимост от допълнителни манипулации (връзване и др.) се заплаща по договаряне.

Отстъпки

За количество над - 25 000 бр - 5%, 100 000 бр - 10%, 250 000 бр - 15%, 500 000 бр - 20%, 1 000 000 бр - 25%, над 1 500 000 бр. - по договаряне

Ако при еднократно влагане, без договор, се достига отстъпка за количество, клиентът я получава веднага. Отстъпките се дават по клиенти. Отстъпките за количество са общо за вложки във всички издания.

За авансово плащане - 4%.

Комисиона за рекламни агенции -5%.

Краен срок на доставка

последният работен ден преди датата на влагане до 16:30 часа.

Мостри

5 работни дни преди датата на влагане. След предоставяне, ако се установи, че те не отговарят на тарифата, техническите изисквания, условията на влагане и общите условия на МГБ, се извършва предоговаряне на влагането. Мострите трябва да са напълно еднакви като формат, материал и книговезка обработка с вложките.

Договори

По клиенти, за една година, считано от датата на първото излизане.

Условия за влагане

1. Влагане в част от тиража е възможно. Условия при запитване. В такива случаи, обаче, не се дава гаранция, че ще се покрие изключително и единствено желания регион.

2. Вложки се влагат във вестниците според техническите възможности. Не се допуска изключването на вложки на конкурентни фирми в едно издание, както и претенции за влагане на вложки само на един клиент. Ако за един ден има няколко вложки, те могат да бъдат вложени във вестника и една в друга.

3. Изпълнението на поръчката зависи от своевременното предоставяне на мострите (мин. количество - 50 бр.). Ако вложката рекламира две или повече фирми, се начислява цена за две или повече вложки.

4. Не се приемат вложки, чиито формат или оформление създават у читателя впечатление за съставна част на вестника. Вложки, чиито формат или оформление създават впечатление за част от рекламната част на вестника се доставят сгънати на половината на максималния формат.

5. Поръчките се изпълняват с обичайната коректност. 168 часа ЕООД и Български фермер ООД не носят отговорност за изгубени по време на производствения процес и разпространението вложки. Не се дава компенсация, ако няколко вложки са вложени в един вестник.

6. Краен срок за оттегляне на поръчката: 2 работни дни преди влагане. При ненавременна доставка на вложките или ненавременно оттегляне на поръчката се начислява глоба в размер 50% от цената.

7. При неотговарящи на техническите изисквания вложки 168 часа ЕООД и Български фермер ООД си запазват правото за отказване на поръчката.

Технически и допълнителни изисквания

1. Максимални размери (при сгънати вложки - след сгъването): 410 х 260 мм

2. Минимални размери: 200 х 145 мм

3. Тегло и обем:

-при приложение с характера на вестник (на вестникарска хартия с тегло 42,5 г/м2 и формат на основния продукт) - най-малко 8 стр.

-при приложения, състоящи се от единичен лист, грамажът на хартията е мин. 120 г/м2.

-съотношението между теглата на основния продукт и вложките не бива да надхвърля 1:3.

4. Други изисквания към приложенията:

-към тиража за влагане трябва да се добави 1% технол. брак.

-да са с правоъгълна форма.

-да са така изготвени, че при влагането да не се изисква допълнителна ръчна обработка (разделяне на части, ръчно влагане и пр.).

-да са полиграфически качествено изработени (да няма смачкани и с прегънати краища, да не са слепени от незасъхнало мастило, да са обрязани чисто и под прав ъгъл (без закръглени ъгли), да са с еднакъв формат, да не са натоварени електростатично).

-да не са мокрени.

-да не са шити с телчета с уши за закачане в папка.

-да не са във форма на дипляни (само с успоредни гънки).

-при сгънати приложения гръбчето трябва да е по-дългата страна.

5. Начин на доставяне:

-на палети или (при по-малки тиражи и обеми) в пакети, така подредени и опаковани, че да се избегне разсипване;

-защитени от атмосферни влияния и от увреждане при транспортиране;

-на опаковките трябва да има ясно и еднозначно обозначение на съдържанието.

6. Предаването на приложенията става на рампата на печатницата или на друго място (при предварително съгласуване) с двустранно подписан протокол по образец.

7. Възможно е влагане в едно издание (или в няколко издания едновременно) на до 50 000 бр. приложения, неотговарящи на изискванията по т. 4, след предварително предоставяне на мостри и съгласуване на условията.

8. Когато вложката е с вид на брошура, ръцете в пакетите трябва да съдържат възможно най-голям брой вложки, като всяка ръка от пакета да не е по-малко от 50 бройки.

9. След приключване на влагането останалите вложки се съхраняват не повече от три работни дни.