ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРИТЕ ВЪВ VIBER ГРУПАТА НА „24 ЧАСА ОТ ЖИВОТА“ - ОРГАНИЗАТОР 168 ЧАСА ООД

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРИТЕ ВЪВ VIBER ГРУПАТА НА „24 ЧАСА ОТ ЖИВОТА“  -  ОРГАНИЗАТОР 168 ЧАСА ООД

Правилата са актуални за игрите във VIBER ГРУПАТА НА „24 ЧАСА ОТ ЖИВОТА“, провеждани от 168 ЧАСА ООД /Медията или Организаторът/, освен ако не е било посочено друго в конкретните условия, приложими за всяка игра, промоция или кампания, наричани по-долу за краткост ИГРИТЕ.

В игрите организирани от Медията могат да участват всички физически лица, навършили 18 години към датата на участие.

Участието в игрите не е обусловено и не е свързано по какъвто и да е начин с покупката на каквито и да е стоки и ползването на каквито и да е услуги, предлагани или предоставяни от Медията и други свързани с нея лица. Участието в играта не създава задължение за бъдеща покупка на стоки и/или ползването на услуги, предлагани или предоставяни от Медията и други свързани с нея лица.

Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя Официалните правила, като допълненията и/или промените влизат в сила от датата на публикуването им на уеб сайта на Медията – www.mgb.bg , за което участниците се считат уведомени.

Участниците в игрите са длъжни да спазват условията на Официалните правила, публично оповестени и достъпни на посочената по-горе електронна страница. Участниците в играта следва сами да проверяват страницата на Медията за промени в настоящите Правила.

Администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни, е „168 часа“ ООД, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №84, 1202 София, за контакти: apopov@vgb.bg.

За всички получени (приети) награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв., физическото лице, спечелило награда от участието си в игра, се счита за уведомено, че същата е облагаема с окончателен данък по см. на чл. 13 и чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица във вр. с § 1, т. 62 от същия Закон, предметни награди на стойност над 100 (сто) лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ, организаторът подава информация до НАП за предоставяните награди, представляващи облагаеми доходи на физическите лица. При поискване от страна на печелившите, организаторът издава служебна бележка. За посочените цели печелившите трябва да предоставят: три имена, ЕГН, постоянен адрес.

Всеки участник се съгласява да поеме отговорността за всички разходи и разноски, които са възникнали или могат да възникнат поради участието му в игрите, включително транспортни и/или куриерски разходи за получаване на наградата.

Всеки участник, с присъединяването си към VIBER ГРУПАТА НА „24 ЧАСА ОТ ЖИВОТА“ се съгласява в случай, че това е необходимо да предостави при поискване от организатора своите имена, телефонен номер за връзка и адрес. Участници неизпълнили това условие се изключват от разпределението на наградите. Участниците са длъжни да предоставят достоверни данни за себе си, като в случай на констатирани несъответствия те губят правото си на участие, включително правото да получат вече спечелената награда.

Във всяка игра се допуска участието на един телефонен номер, който служи като идентификация за конкретен участник.

Не се допускат участници, ненавършили 18 годишна възраст. С присъединяването си към VIBER ГРУПАТА НА „24 ЧАСА ОТ ЖИВОТА“ участниците декларират, че са навършили посочената възраст. Организаторът не носи отговорност при невярно деклариране. В случай на констатирано несъответствие съответните лица се изключват от участие, като включително губят правото да получат вече спечелените награди.

Наградите се получават във вида, в който са обявени. В никоя от игрите не се допуска замяна на наградата за паричната й равностойност или за друга награда. Получаването на награди става само срещу документ за самоличност и до 30 календарни дни след изтеглянето й. Непотърсените в рамките на този срок награди се анулират. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Награди, които са обвързани с краен срок или трайност (малотрайни хранителни стоки, билети за концерти и събития и т.н.), се получават в адекватен на трайността им срок по преценка на Организатора. Ако в неговите рамки участникът не потърси наградата си, губи правото да я получи.

По индивидуална преценка и възможност на Организатора, непотърсените награди могат да бъдат разиграни в допълнителнителна игра.  

Наградите за участници извън София се получават в рамките на 15 работни дни от датата на изтеглянето им. Ако след този срок печелившите извън София, както и спечелилите в рамките на столицата, не са получили наградата си или обаждане от Организатора, са длъжни сами да проверят причината за забавянето на телефон 02 / 942 20 10 или имейл apopov@vgb.bg в рамките на 10 дни. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни, а Организаторът има правото да проведе нов жребий по отношение на неполучените награди.

Имената на наградените участници се съобщават във вайбър групата на „24 часа от живота“ и се оповестяват на интернет и/или фейсбук страницата на Медията. С присъединяването си към VIBER ГРУПАТА НА „24 ЧАСА ОТ ЖИВОТА“ участниците изразяват изричното си съгласие личните им данни да бъдат използвани и по посочения начин, като при необходимост изразяват готовност да предоставят достоверна и своевременна информация на организатора за посочените цели.

В игрите на Медията нямат право да участват служителите на 168 часа ООД, както и членовете на техните семейства. В случай, че бъде изтеглен такъв участник, организаторът тегли повторно жребий.

Екипът на Медията не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение и не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в игрите.

Организаторът на игрите поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с организацията и провеждането на игрите по посочения в настоящите правила начин. До 90 календарни дни след приключване на играта и свързаните с нея дейности базата данни за всички участници ще бъде изтрита. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи, коригира или изтрие негови лични данни, като отправи искане за това до имейл адрес apopov@vgb.bg. Участник, който иска данните му да бъдат заличени по време на игрите, се отказва от участие, като участието му се счита прекратено от датата на отправяне на искането по предходното изречение. В случай, че лицето е спечелило награда, същата няма да му бъде предоставена.

Организаторът обработва личните данни на всички участници в играта в съответствие със Закона за защита на личните данни. С присъединяването си към VIBER ГРУПАТА НА „24 ЧАСА ОТ ЖИВОТА“ участниците доброволно дават изричното си съгласие да предоставят на Организатора свои лични данни за нуждите на тази игра. С участието си в играта, всеки спечелил награда участник се съгласява предоставените от него лични данни, включително имена, адрес и други данни за идентификацията на съответното лице да бъдат предадени на Организатора и с цел обявяване на наградените. Организаторът поема задължението личните данни на участниците да не бъдат предоставени на други трети лица, с изключение на случаите, които са допустими съгласно Закона за защита на личните данни и за посочените в настоящите правила цели. Организаторът гарантира, че е предприел всичко необходими технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

Организаторът има неотменимо право да прекрати провежданите от него игри по всяко време, обявявайки това на сайта и/или фейсбук страницата му, в случай на установени злоупотреби, нарушаване на правилата и/или обстоятелства, които биха могли да направят продължаването на играта невъзможно /форсмажорни обстоятелства/ или много трудно и обременително. Организаторът има право да прекрати играта по всяко време поради технически причини, поради промени в действащото законодателство, както и поради други обстоятелства, които са извън контрола му. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация или каквото и да е обезщетение на участниците в играта. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, които са резултат от такова прекратяване.

Всеки потенциален спор между Организатора на играта и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България в гр. София.

Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от участниците и печелившите, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от тяхна страна и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни. При игри със снимки, участващите лица носят лично отговорност за публикуваните от тях кадри, както и за авторството на съответните снимки.

Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, SMS или VIBER. Участниците в игрите нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с игрите, без предварителното писмено съгласие на Организатора.

Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имейл или адрес. Организаторът не поема отговорност или задължения за дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, или повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по време на игрите и промоциите. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичане на срока на играта или по други подобни поводи. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в игра при настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност във връзка с качеството на предоставената награда.

Освен ако не е предвидено друго в условията, приложими за всяка игра, промоция или кампания, наградите се теглят на случаен принцип, като конкретните средства за това се определят от организатора. Организаторът взема необходимите мерки, за да се гарантира случайността.

С присъединяването си към VIBER ГРУПАТА НА „24 ЧАСА ОТ ЖИВОТА“ участниците декларират, че са запознати с настоящите Правила, разбират и приемат същите. С присъединяването си към VIBER ГРУПАТА НА „24 ЧАСА ОТ ЖИВОТА“ участниците декларират, че се съгласяват и с всички други условия, приложими за всяка игра, промоция или кампания след като са обявени от организатора по аналогичен на настоящите правила начин.

 

 

 

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ VIBER ГРУПАТА НА „24 ЧАСА ОТ ЖИВОТА“ - ОРГАНИЗАТОР 168 ЧАСА ООД

 

Към играта са приложими всички ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРИТЕ ВЪВ VIBER ГРУПАТА НА „24 ЧАСА ОТ ЖИВОТА“, доколкото в настоящите правила не е предвидено друго.

Условие за участие в играта е единствено участникът да се присъединил към VIBER ГРУПАТА НА „24 ЧАСА ОТ ЖИВОТА“ и да не е прекратил своето участие към датата на предоставяне на наградата.

Печелившият участник се определя от организатора след тегленето на томбола на случаен принцип, като резултатите от нея ще бъдат обявени не по-късно от 28.03.2023г. Резултатите от томболата не подлежат на оспорване и не могат да бъдат преразглеждани.

Наградата, която ще бъде предоставена в играта ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ VIBER ГРУПАТА НА „24 ЧАСА ОТ ЖИВОТА“ е 1 бр. Масажор за лице с микро ток FOREO BEAR, предоставен от FOREO.

Настоящите правила влизат в сила от обявяването им на уеб сайта на Медията – www.mgb.bg , за което участниците се считат уведомени и са задължителни за всички лица, присъединили се към VIBER ГРУПАТА НА „24 ЧАСА ОТ ЖИВОТА“.